Cele DolSAR ,,ART”

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNEJ REHABILITACJI „ART”:

1.PROPAGOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ZDROWIA PSYCHICZNEGO JEDNOSTEK, RODZIN I SPOŁECZEŃSTWA.
2. ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KOMPETENTNEJ POMOCY W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO.
3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB, KTÓRE MAJĄ LUB MIAŁY PROBLEMY ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM
4. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI ORAZ INNYMI INSTUCJAMI I ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE REHABILITACJI.
5. TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH KORZYSTANIU Z PRAW OBYWATELSKICH PRZEZ OSOBY DIAGNOZOWANE JAKO PSYCHICZNIE CHORE.
6. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPRZYJAJĄCYCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB, KTÓRE MAJA LUB MIAŁY PROBLEMY ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM.
7. POMOC OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE W ROZWOJU KREATYWNYCH MOŻLIWOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POCZUCIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
8. POSZUKIWANIE, BADANIE I WDRAŻANIE RÓŻNYCH METOD ARTETERAPEUTYCZNYCH (MUZYKOTERAPII, CHOREOTERAPII, BIBLIOTERAPII, FILMOTERAPII, PSYCHORYSUNKU I INNYCH) W DIAGNOZIE I PSYCHOEDUKACJI ORAZ PSYCHOTERAPII.
9. PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI I MOBILIZOWANIE ARTYSTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH DZIEŁ.
10. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN.
12.WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY I WYRÓWNYWANIE SZANS NA TYM RYNKU.
13. ZWALCZANIE PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI I NIERÓWNOŚCI OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I ICH RODZIN NA RYNKU PRACY.
14.TWORZENIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY NA RZECZ MIĘDZYNARODOWYCH I PONADNARODOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I RÓŻNYCH FORM TERAPII.
15. WSPIERANIE BADAŃ MAJĄCYCH NA CELU IDENTYFIKACJĘ ŚRODOWISKA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE.
16.PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
17. WYRÓWNYWANIE SZANS W DOSTĘPIE DO REHABILITACJI KOBIET I MĘŻCZYZN.
18. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W FORMIE INTERNETOWEJ.
19. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
20. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
21. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
22. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
23. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
24.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY I SZTUKI.
25.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.
26.TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO.
27.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.