Cele DolSAR ,,ART”

Główne cele działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”:

 1. Propagowanie i wspieranie działań służących rozwojowi zdrowia psychicznego jednostek, rodzin i społeczeństwa.
 2. Zwiększanie możliwości uzyskania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego.
 3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym
 4. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instucjami i organizacjami w zakresie rehabilitacji.
 5. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore.
 6. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które maja lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym.
 7. Pomoc osobom chorym psychicznie w rozwoju kreatywnych możliwości ze szczególnym uwzględnieniem poczucia kompetencji społecznych.
 8. Poszukiwanie, badanie i wdrażanie różnych metod arteterapeutycznych (muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, filmoterapii, psychorysunku i innych) w diagnozie i psychoedukacji oraz psychoterapii.
 9. Promowanie twórczości i mobilizowanie artystów niepełnosprawnych, twórców niepełnosprawnych oraz ich dzieł.
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 11. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 12. Wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy i wyrównywanie szans na tym rynku.
 13. Zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności osób chorych psychicznie i ich rodzin na rynku pracy.
 14. Tworzenie przyjaznej atmosfery na rzecz międzynarodowych i ponadnarodowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i różnych form terapii.
 15. Wspieranie badań mających na celu identyfikację środowiska osób chorych psychicznie.
 16. Podnoszenie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego.
 17. Wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji kobiet i mężczyzn.
 18. Realizacja celów statutowych w formie internetowej.
 19. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 20. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 21. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 22. Ochrona i promocja zdrowia.
 23. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 24. Działalność na rzecz kultury i sztuki.
 25. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 26. Turystyka i krajoznawstwo.
 27. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.