Rodo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 89, 53-503 Wrocław, informuje że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”  siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 89, 53-503 Wrocław (dalej „Stowarzyszenie”) reprezentowany przez Przewodniczącą Zarządu Annę Jędryczkę-Hamera.

Mogą się Państwo kontaktować z naszą jednostką w następujący sposób:

listownie na adresul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław

przez e-mail: dolsar_art@interia.pl

telefonicznie: 609887642

Inspektor ochrony danych

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych nasza jednostka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która spełnia rygorystyczne warunki prawne i moralne (określone przepisami prawa), z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Nowowiejska 20f

przez e-mail: dolsar_art@interia.pl

telefonicznie: 697003104

 1. Podstawa prawna.

Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, określonych w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako RODO);
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Nasza jednostka będzie przetwarzać dane osobowe, aby w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zawartymi umowami wypełniać swoje obowiązki, do których należą m. in.:

 • realizacja zadań w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy;
 • świadczenie wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej;
 • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i placówkami kulturalnymi w zakresie organizacji imprez;
 • organizowanie codziennych zajęć i warsztatów;
 • pomoc psychologiczna i psychiatryczna;
 • organizowanie treningów motywacyjnych, umiejętności społecznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 • udzielona zgoda.
 1. Uzyskiwanie danych osobowych do podmiotów trzecich.

W ramach wykonywanych czynności może okazać się koniecznym uzyskanie danych osobowych od podmiotów trzecich, np. organów administracji rządowej (samorządowej) lub sądów.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Nasza jednostka będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Nasza jednostka będzie przekazywać dane osobowe:

 • uprawnionym służbom i organom (np. pogotowiu, policji, straży pożarnej);
 • innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • naszym pracownikom,

Wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawowe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (jedynie w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od naszej jednostki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, przysługuje Państwu uprawnienie do kontaktu z naszą jednostką lub naszym inspektorem ochrony danych (dane w pkt 1 i 2 powyżej).

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawo wycofania zgody.

Jedynie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.