Statut DolSAR ,,ART”

AKTUALNY  S T A T U T 

D O L N O Ś L Ą S K I E G O  S T O W A R Z Y S Z E N I A

A K T Y W N E J R E H A B I L I T A C J I  „A R T”

DOLSAR „ART”

zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków DolSAR ART w dn. 12.03.2014 roku

 

R O Z D Z I A Ł  I

Postanowienia  ogólne:

 

Artykuł 1.

 1. Stowarzyszenie  przyjęło  nazwę  Dolnośląskiego  Stowarzyszenia  Aktywnej  Rehabilitacji  „Art”  – zwane  dalej  Stowarzyszeniem.
 2. Oficjalnym skrótem nazwy Stowarzyszenia jest DolSAR „ART”.

 

 

 Artykuł 2.

 1. Terenem  działalności  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  siedzibą  miasto  Wrocław.
 2. Stowarzyszenie może także realizować cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

 

 Artykuł 3.

Stowarzyszenie  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym,  działającym  na  podstawie  obowiązującego  prawa  o  stowarzyszeniach  i  z  tego  tytułu  posiada  osobowość  prawną.

 

 Artykuł 4.

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  stowarzyszeń  o  tych  samych  lub  podobnych  celach.

 

Artykuł 5.

Stowarzyszenie może tworzyć sekcje i  oddziały terenowe.

 

 Artykuł 6.

 

Stowarzyszenie  używa  pieczęci  podłużnej  z  napisem:  Dolnośląskie  Stowarzyszenie  Aktywnej  Rehabilitacji  „ART”.

Stowarzyszenie  może  posiadać  odznakę  członkowską.

 

Artykuł 7.

 1. Działalność Stowarzyszenia  opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2.  Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochoczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

 

R O Z D Z I A Ł  II

Cele  i  środki  –  formy  działania

Artykuł 8.

Celem  Stowarzyszenia  jest

 1. Propagowanie i  wspieranie  działań  służących  rozwojowi  zdrowia  psychicznego  jednostek,  rodzin  i  społeczności.
 2. Zwiększenie możliwości  uzyskania  kompetentnej  pomocy  w  sytuacji  kryzysu  psychicznego.
 3. Działalność   na  rzecz  poprawy  warunków  życia  osób, które  mają  lub  miały  problem  ze  zdrowiem  psychicznym.
 4. Współpraca z  władzami  państwowymi  i  samorządowymi  oraz  innymi  instytucjami                   i  organizacjami  w  zakresie  rehabilitacji.
 5. Tworzenie warunków  sprzyjających  korzystaniu  z  praw  obywatelskich  przez  osoby  diagnozowane  jako  psychicznie  chore.
 6. Kształtowanie postaw  sprzyjających  integracji  społecznej  osób,  które  mają lub  miały  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym.
 7. Współpraca z  innymi  organizacjami  krajowymi  i  zagranicznymi  o  podobnych  celach.
 8. Pomoc osobom  chorym  psychicznie  w  rozwoju  kreatywnych  możliwości  ze  szczególnym  uwzględnieniem  poczucia  kompetencji  społecznych.
 9. Poszukiwanie, badanie  i  wdrażanie  różnych  metod  arteterapii (muzykoterapii,  choreoterapii,  biblioterapii,  filmoterapii,  psychorysunku i  in.) w diagnostyce                             i  psychoedukacji oraz psychoterapii.
 10. Promocja twórczości, mobilności artystów niepełnosprawnych, twórców niepełnosprawnych oraz ich dzieł.
 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 12. Działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 13. Wspieranie niepełnosprawnych na rynku pracy i wyrównywanie szans na tym rynku.
 14. Zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności osób chorych psychicznie i ich rodzin na rynku pracy.
 15. Tworzenie przyjaznej atmosfery na rzecz międzynarodowych i ponadnarodowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i różnych form terapii
 16. Wspieranie badań mających na celu identyfikację środowiska osób chorych psychicznie
 17. Podnoszenie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego.
 18. Wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji kobiet i mężczyzn.
 19. Realizacja celów statutowych w formie internetowej.
 20. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 21. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 22. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;

 1. Ochrona i promocja zdrowia;
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Działalność na rzecz kultury i sztuki;
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 5. Turystyka i krajoznawstwo;
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

Artykuł 9

Stowarzyszenie  będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem,             w szczególności:

 1. Edukację różnych  środowisk  i  grup  społecznych  w  zakresie  zdrowia  psychicznego.
 2. Udzielanie pomocy  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi.
 3. Działalność wydawniczą
 4. Tworzenie warunków  do  rehabilitacji  społecznej  członków  Stowarzyszenia.
 5. Popieranie działalności  samopomocowej  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  ich  rodzin.
 6. Prowadzenie Teatru  Integracyjnego.
 7. Prowadzenie pracowni  plastycznych.
 8. Prowadzenie różnorodnych  działań  organizujących  czas  wolny  osób  zaburzonych  psychicznie  i  ich  rodzin.
 9. Prowadzenie indywidualnej  i  grupowej  terapii  osób  z  zaburzeniami  oraz  udzielanie  wsparcia  ich  rodzinom.
 10. Popularyzowanie doświadczeń w  zakresie  arteterapii .
 11. Promowanie, inicjowanie i prowadzenie usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych i kadry uczestniczącej w ich rehabilitacji.
 12. Poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
 13. Kształcenie wolontariuszy i wspieranie inicjatyw lokalnych.
 14. Poszukiwanie i wzmacnianie partnerstwa lokalnego, krajowego i międzynarodowego na rzecz osób chorych psychicznie.
 15. Prowadzenie akcji informacyjnych mających przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 16. Badania mające na celu identyfikacje środowiska osób chorych psychicznie.
 17. Organizowanie wymiany i staży kadry i podopiecznych Stowarzyszenia.
 18. Prowadzenie i promowanie usług szkoleniowych dla kadry pracującej z osobami wykluczonymi społecznie.

Artykuł 9a

Stowarzyszenie  może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 

R O Z D Z I A Ł   III

Członkowie,  prawa  i  obowiązki

 

Artykuł 10

Członkami   Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne.

 

Artykuł 11

Członkowie  Stowarzyszenia  mogą  mieć  status  członka:

 1. zwyczajnego.
 2. wspierającego
 3. honorowego.

Artykuł 12

 1. Członkiem zwyczajnym  może  być osoba  fizyczna,  akceptująca  statutowe  cele  Stowarzyszenia  i  deklarująca  działalność na  rzecz  ich  realizacji,  profesjonalista  lub  nieprofesjonalista  zainteresowana  stosowaniem  metod  arteterapii   w  pracy  zawodowej  i  życiu  osobistym.
 2. Członkiem wspierającym  może  być osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana  działalnością  Stowarzyszenia,  która  zadeklarowała  pomoc  finansową,  rzeczową,  intelektualną  lub  inną.  Osoba  prawna  działa  w  Stowarzyszeniu   przez  swoich  przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym  może  być osoba  fizyczna,  która  ma  szczególne  zasługi  w  realizacji  celów  Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd,  na  podstawie  pisemnych  deklaracji popartych przez przynajmniej jedną osobę będącą członkiem Stowarzyszenia.
 5. Tytuł członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  Członków/Delegatów  na  wniosek  Zarządu.

Artykuł 13

Członek  zwyczajny  Stowarzyszenia  ma  następujące  prawa:

 1. Czynne i  bierne  prawo  wyborcze  do  władz  Stowarzyszenia  oraz  głos  stanowiący  na  Walnych  Zebraniach  Członków.
 2. Prawo wnoszenia  swoich  inicjatyw  dotyczących  celów  i  zadań  statutowych.
 3. Prawo zgłaszania  opinii  i  wniosków  do  władz  Stowarzyszenia  dotyczących  jego  działalności.
 4. Prawo korzystania  z  oferty  Stowarzyszenia  w  zakresie  rehabilitacji.
 5. Prawo do  pełnej  informacji  o  działalności  Stowarzyszenia.
 6. Prawo do  ustosunkowywania  się  do  uchwał  władz  Stowarzyszenia  i  orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego.

 

Artykuł 14

Członek  zwyczajny  obowiązany  jest  do:

 1. Uczestnictwa w  realizacji  celów  i  zadań  statutowych  Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz  Stowarzyszenia.
 3. Opłacania regularnego  składek  członkowskich.

 

Artykuł 15

Członkowie  wspierający  mają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem  praw  wyborczych.

Artykuł 16

Członek  wspierający  obowiązany  jest  do:

 1. regularnego wywiązywania  się  z  podejmowanych  zobowiązań.
 2. Przestrzegania statutu,  regulaminów  i  uchwal  Stowarzyszenia.

 

 

 

Artykuł 17

Członkowie  honorowi  mają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem  biernego  prawa  wyborczego.

 

Artykuł 18

Członkowie  honorowi  zwolnieni  są  z  opłacania  składek  członkowskich.

Mają  prawo  a  nie  obowiązek  uczestniczenia  w  działalności  Stowarzyszenia.

 

Artykuł 19

Członkostwo  zwyczajne  ustaje  na  skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji  zgłoszonej  na  piśmie.
 2. Skreślenia lub  zawieszenia  na  podstawie  uchwały  Zarządu  z  powodu  zaniechania  działalności  w  Stowarzyszeniu,  postępowania  niezgodnego  ze  statutem,  regulaminami  lub  uchwałami,  zaniechania  płacenia  składek  przez  co  najmniej  2 lata.
 3. Śmierci członka.
 4. Skazania prawomocnym  wyrokiem  na  utratę  praw  publicznych.
 5. Członkowi przysługuje  odwołanie  od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  skreślenia  lub  zawieszenia  do  Walnego  Zebrania  w  terminie  dwóch  tygodni  od  otrzymania  decyzji  na  piśmie.

 

Artykuł 20

 1. Utrata statusu  członka  wspierającego,  który  jest  osoba  fizyczną  następuje analogicznie  jak  w  przypadku  członka  zwyczajnego.
 2. Utrata statusu  członka  wspierającego,  który  jest  osobą  prawną  następuje  na  podstawie  decyzji  Walnego  Zebrania  Członków/Delegatów  na  wniosek  członka  wspierającego  lub  na  wniosek  Zarządu,  uzasadnionej  zaprzestaniem  działalności  lub  postępowaniem  niezgodnym  w  rażący  sposób  z  celami  i  zasadami  działania  Stowarzyszenia.

 

                 Artykuł 21

Członkostwo  honorowe  może  być  odebrane  przez  Walne  Zebranie  Członków/Delegatów  Stowarzyszenia  za  postępowanie  niezgodne  w  rażący  sposób  z  celami  i  zasadami   działania  Stowarzyszenia.

R O Z D Z I A Ł   IV

Struktura  organizacyjna

 

Artykuł 22

Władzami  Stowarzyszenia  są:

 1. Walne Zebranie  Członków/Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński.

 

Artykuł 23

 1. Kadencja wszystkich władz  Stowarzyszenia  trwa  3  lata.

Artykuł 24

Wybór  władz  Stowarzyszenia  następuje  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków  uprawnionych  do  głosowania.

Artykuł 25

Uchwały władz  Stowarzyszenia,  jeżeli  statut  nie  stanowi  inaczej,  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków  uprawnionych  do  głosowania.  Zgromadzeni mogą uchwalić tajny sposób głosowania.

 

Artykuł 26

Funkcje  we  władzach  Stowarzyszenia  można  pełnić  dowolną ilość kadencji.

Artykuł 27

W  przypadku  ustąpienia,  zawieszenia,  wykluczenia  lub  śmierci  członka  władz  Stowarzyszenia  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  tych  władz  jest  uzupełniony  spośród  osób zaproponowanych przez Zarząd.

                 Artykuł 28

Liczba  dokooptowanych  osób  nie  może  przekraczać  1/3  składu  osobowego  tych  władz.

 

R O Z D Z I A Ł   V

Walne  Zebranie  Członków/Delegatów

 

Artykuł 29

 1. Walne Zebranie  Członków  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia.
 2. Gdy liczba  członków  stowarzyszenia  przekracza  200  Walne  Zebranie  Członków  może  przekształcić się  w  Walne  Zebranie  Delegatów.
 3. Wybory delegatów  odbywają  się  w  proporcji  1  delegat  na  10  członków  Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady wyboru delegatów określi regulamin.

 

Artykuł 30

 1. W Walnym  Zebraniu  Członków/Delegatów  mogą  również  uczestniczyć                       z  głosem  doradczym  członkowie  wspierający  i  osoby  zaproszone  przez  Zarząd.

 

Artykuł 31

O  miejscu,  terminie  i  porządku  obrad  Zarząd  powiadamia  członków  pisemnie  co  najmniej  14  dni  przed terminem  Walnego  Zebrania  Członków/Delegatów.

 

Artykuł  32

Walne Zebranie Członków /Delegatów  może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

 Artykuł 33

Zwyczajne Walne Zebranie Członków/ Delegatów musi się odbyć co najmniej raz w roku.

 

Artykuł 34

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków / Delegatów może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /Delegatów zwołuje Zarząd :

z własnej inicjatywy

na żądanie Komisji Rewizyjnej

na żądanie Sądu Koleżeńskiego

na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków /Delegatów zwoływane na żądanie którejś z wymienionych

Władz lub na żądanie członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż 30 dni

od czasu złożenia odpowiedniego wniosku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /Delegatów podejmuje uchwały wyłącznie w

sprawach, dla których zostało zwołane.

 

Artykuł 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków /Delegatów należy :

 1. Określenie kierunków działania stowarzyszenia
 2. Uchwalenie zmian statutu.
 3. Uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwalenia budżetu.
 5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie sprawozdań Stowarzyszenia.
 7. Ustalenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych świadczeń.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, odwołań  od  uchwał  Zarządu              i  Sądu  Koleżeńskiego .
 9. Nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego.
 10. Zatwierdzanie uchwał w sprawie wstępowania Stowarzyszenia do stowarzyszeń, związków oraz występowania z nich.
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych i postulatów .
 12. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i postulatów.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zarząd  Stowarzyszenia

      Artykuł 36

Zarząd koordynuje działalność Stowarzyszenia.

 

Artykuł 37

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach związanych z realizacją celów  statutowych i jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  w okresie miedzy Walnymi Zebraniami.

 

Artykuł 38

 1. W skład Zarządu  wchodzą : 1 przewodniczący  oraz 4- 8 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego/ą, wiceprzewodniczącego/ą, sekretarza i skarbnika.

Artykuł 39

Do kompetencji Zarządu  należy :

 1. Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu bilansu.
 2. Powoływanie i rozwiązywania zespołów roboczych dla wykonywania określonych zadań oraz nadzorowania ich działalności.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 

Artykuł 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uchwały Zarządu  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby członków, w tym przewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu. Między posiedzeniami Zarządu decyzje zgodnie ze statutem podejmuje Przewodniczący Zarządu  i zdaje relację  ze swych decyzji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

R O Z D Z I A Ł    VII

Komisja  Rewizyjna

Artykuł 41

Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  przeprowadzenia  co  najmniej  raz  na  rok  kontroli  całokształtu  działalności  Stowarzyszenia pod  względem  celowości,  rzetelności                                 i  gospodarności.

Artykuł 42

Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3 członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie  Członków/Delegatów  spośród  których  wybiera  przewodniczącego.

Artykuł 43

 

 1. Komisja Rewizyjna  ma  prawo  występować do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi  z  ustaleń  kontroli  i  żądania  wyjaśnień.
 2. Członkowie Komisji  Rewizyjnej  mogą  brać udział  w  posiedzeniach  Zarządu  z  głosem  doradczym.

R O Z D Z I A Ł   VIII

Sąd  Koleżeński

Artykuł 44

Sąd  Koleżeński  składa  się  z  3  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie  spośród  których  wybiera  przewodniczącego,  jego  zastępcę  i  sekretarza.

 

Artykuł 45

 1. Sąd Koleżeński  rozpatruje  spory  między  członkami  Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński  rozpatruje  ponadto  sprawy  członków,  których  postępowanie  jest  sprzeczne  z  przyjętymi  normami  etycznymi  i  etyka  zawodową  lub  przynosi  ujmę  Stowarzyszeniu.

 

Artykuł 46

 1. W związku  z  wszczęciem  postępowania  przed  Sądem  Koleżeńskim  Sąd  ten  może  postanowić o  zawieszeniu  we  wszystkich  lub  niektórych  prawach  członka,  bądź  w  sprawie  pełnienia  określonych  funkcji  we  wszystkich  władzach  lub  organach  Stowarzyszenia.
 2. Zawieszenie trwa  do  chwili  ukończenia  postępowania,  chyba  że  zostanie  wcześniej  przez  Sąd  uchylone.
 3. Sąd Koleżeński  może  wymierzać następujące  kary:

–     upomnienie,

–     nagana,

–     usunięcie  ze  Stowarzyszenia.

 

 1. W razie  sporu  między  członkami  Stowarzyszenia  Sąd  Koleżeński  może            poprzestać  na  rozstrzygnięciu   sporu.

 

R O Z D Z I A Ł   IX

Majątek  Stowarzyszenia

 

Artykuł 47

 1. Majątek Stowarzyszenia  stanowią nieruchomości, ruchomości i  fundusze,  którymi  dysponuje  zarząd.

Artykuł 48

Na  fundusze  Stowarzyszenia  składają  się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
 3. kontakty, zlecenia usług,
 4. wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 5. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
 6. wpływy z działalności statutowej,
 7. wpływów z loterii i zbiórek publicznych
 8. innych środków finansowych

 

Artykuł 49

Dla  ważności oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  oraz  udzielania  pełnomocnictw  Stowarzyszenia upoważnieni są;

 1. do kwoty 30 000,00 PLN Przewodniczący/a Zarządu lub dwóch innych członków zarządu w tym skarbnik;
 2. powyżej kwoty 30 000,00 PLN dwaj członkowie Zarządu w tym Przewodniczący/a Zarządu lub trzech członków Zarządu w tym skarbnik;

 

R O Z D Z I AŁ      X

Oddziały terenowe i sekcje

Artykuł 50

 1. Na wniosek, co najmniej dwudziestu członków zwyczaj zamieszkujących lub pracujących na jednym terenie, Zarządów Główny może podjąć uchwałę o utworzenie Oddziału Towarzystwa.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.
 3. Oddziały używają pieczęci o treści – „Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „Art”, Zarząd Oddziału w…..”

                                                           Artykuł 51

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym

Artykuł 52

 1. Do władz oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące Zarządu Głównego.

 

R O Z D Z I A Ł    XI

Sekcje Stowarzyszenia

      

         Artykuł 53

 1. Członkowie Towarzystwa w liczbie, co najmniej 20 osób mogą tworzyć sekcje dla poszczególnych specjalności. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego.

Artykuł 54

 1. Do władz sekcji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące władz Oddziału.

R O Z D Z I A Ł  XII

Zmiany  statutu  i  rozwiązanie  się  Stowarzyszenia

 

Artykuł  55

 1. Uchwałę o zmianie statutu stowarzyszenia podejmuje Walne  Zebranie  większością

głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  uprawnionych  do  głosowania.

Artykuł  56

 1. Uchwałę o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie  większością  2/3  głosów  przy  obecności  powyżej  połowy  liczby  członków  uprawnionych  do  głosowania.
 2. Uchwała Walnego  Zebrania  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  winna  zawierać decyzję  o  przeznaczeniu  jego  majątku.